Werkgroep Signalen Gent

In de schoot van het Gentse Lokaal Sociaal Beleid (LSB) bestaat sinds 2007 een 'werkgroep signalen Gent'. De werkgroep bestaat uit 14 Gentse partnerorganisaties. Het LSB Gent wil via de werkgroep het proces van beleidsgericht signaleren over organisaties heen naar overheden en besturen ondersteunen. Dit extern overleg van de werkgroep bundelt krachten van hulpverleningsorganisaties door hun signalen samen te brengen op één tafel. De werkgroep signalen Gent:

  • ondersteunt organisaties die (intern) willen signaleren;
  • ontwikkelt een gezamenlijke visie op signalen over organisaties heen;
  • maakt gezamenlijk (extern) signaleren mogelijk: signalen over organisaties heen bundelen, analyseren en uitwisselen.
  • verbreedt het draagvlak voor die gezamenlijk, structurele signalen.

Samenstelling

De werkgroep telt 14 leden of signaalcoördinatoren. Het is een bewuste keuze om te werken met een niet te grote groep van mensen:

  • die dicht bij de doelgroep staan en;
  • waarvan de sector of doelgroep zeker vertegenwoordigd dient te zijn.

De ideale samenstelling van de werkgroep zou een signaalcoördinator per sector/doelgroep/ werkterrein zijn. Aangezien dit praktisch onhaalbaar is, is de werkgroep bewust van haar beperktheid in samenstelling om het Gentse praktijkveld te vertegenwoordigen. Wel benadrukt de werkgroep dat alle signalen uit zorg en welzijn welkom zijn.

Ondersteuning

Eerstelijnszone Gent (ELZ Gent vzw) ondersteunt de leden van de werkgroep signalen. Dit niet enkel praktisch en methodisch, maar ook inhoudelijk en procesmatig. De doelstelling is een goed, intern signalenbeleid afgestemd op de eigen organisatiecultuur en het extern signaleren via de werkgroep signalen mogelijk maken. ELZ Gent ondersteunt de werkgroep signalen om de signalen op te volgen in elke fase. Samen sturen we het signalenproces dat uitmondt in gezamenlijk erkende, structurele signalen, samengebracht in een tweejaarlijkse signalenbundel.
Na het communiceren van de signalenbundel is (inter)sectorale beleidsaanbeveling mogelijk op de daartoe geschikte netwerken en door de daartoe bevoegde actoren. Het Gentse Lokaal Sociaal Beleid wil hier onze partner in zijn.