Systematisch signaleren

Intern signaleren = signaleren binnen de (partner)organisatie(s)

"Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is". Dit geldt hier ook voor de organisaties van de werkgroep signalen Gent. Wanneer een organisatie zijn beleid wenst af te stemmen op de signalen die de medewerkers doorgeven, dient zij zich hierop te organiseren. De procedure om signalen systematisch te verzamelen binnen de organisatie is afhankelijk van de individuele organisatiecultuur die bepaalt welk verzamel- en registratieproces al dan niet werkt. Onze visie op gebundeld & gestructureerd signaleren (in 8 stappen) kan en mag intern op verschillende manieren toegepast worden én er moeten minstens 2 processen gegaan worden: één binnen de eigen organisatie (intern signaleren) en één met de werkgroep (extern signaleren). M.a.w.: zonder intern signaleren is er geen extern signaleren. Het signaal moet een interne weg binnen de organisatie/sector gaan vooraleer het door de werkgroep opgenomen wordt. Beide processen moeten "gestroomlijnd" worden. Hierin ligt de belangrijke rol van de signaalcoördinatoren. Structureel signaleren vraagt om een inbedding in de organisatie, zodat duidelijk is waar medewerkers met hun signalen terecht kunnen binnen de organisatie en wat er verder mee gebeurt. Naar aanleiding van deze signalen kan men het eigen organisatiebeleid bijsturen en/of het signaal overmaken aan een andere verantwoordelijke instelling (intern signaleren) of aan de overheid (extern signaleren).

De werkgroep werkt vanuit de overtuiging dat signaleren een organisatiegebonden taak is. Signaleren is dus niet de individuele verantwoordelijkheid van de hulpverleners, maar van de organisatie. Het gaat erom dat hulpverleners een vinger aan de pols kunnen houden door vanuit hun ervaringen met cliënten vraagstukken, afstemmingsproblemen en tekorten zichtbaar te maken. Hiertoe moeten ze weten waar ze met signalen binnen de organisatie terecht kunnen.

Systematisch signaleren betekent voor de werkgroep dat je er bewust voor kiest om de signaleringstaak te verankeren in het beleid van de organisatie. Er dient bijgevolg een signaleringsbeleid gevoerd te worden en een procedure (interne werkwijze) geïmplementeerd.
 

Extern signaleren = signaleren over organisaties heen

Naast de nood aan 'interne signalering' wordt je als organisatie ook geconfronteerd met signalen waarmee je zelf - om tal van redenen- niet mee aan de slag kan en die een bundeling, analyse en interpretatie over onze organisaties heen vragen (externe signalering). Bij deze signalen zoek je best naar structurele oplossingen op het niveau van de gemeenschap en niet enkel op het niveau van de eigen organisatie of partnerorganisatie. Extern signaleren laat toe signalen meer continu over organisaties heen te verzamelen, bundelen, analyseren en uit te wisselen.

Als werkgroep worden we in dit proces van beleidsgericht signaleren over organisaties heen naar overheden ondersteund door het Gentse Lokaal Sociaal beleid. Binnen het Gentse Lokaal Sociaal Beleid vormen de grondrechten het uitgangspunt voor een inclusief en versterkend welzijnsbeleid. Immers, welzijn gaat over het volwaardig participeren van mensen aan de diverse domeinen van het maatschappelijk leven. Essentieel hierbij is dat drempels worden weggewerkt en dat er wordt samengewerkt over de domeinen heen. Binnen elk domein werd dan ook een trekker vanuit Stad Gent. Deze trekkers komen zesmaandelijks samen in een gezamenlijk forum aangevuld met andere actoren uit welzijn en gezondheid en uit de werkgroep signalen. De uitwerking van deze regiematige intersectorale samenwerking vertrekt vanuit de beleidssignalen en beoogt in het verlengde daarvan het formuleren van aanbevelingen of verbeteradviezen.

Via dit signaleren willen we systematisch inzetten op het geven van feedback ter ondersteuning van beleidsmakers op allerlei niveaus. Beleidsmakers moeten immers gevoed worden door de ervaringen van medewerkers, dienstverleners en hulpverleners om goed beleid te kunnen ontwikkelen. De lokale overheid heeft sociale organisaties nodig om zicht te krijgen op de sociale, maatschappelijke situatie en op de mogelijkheden om hier iets aan te doen. De signalenprocedure Gent wil dus mee aanzet geven tot (nieuwe) beleidsontwikkelingen en tot het verhogen van de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten (en bijgevolg de toegankelijkheid tot basisvoorzieningen/ maatschappelijke dienstverlening en instituties) voor állen. De signalenbundel is een beleidsinstrument dat tweejaarlijks verschijnt vanuit de werkgroep signalen om het lokaal beleid Gent te ondersteunen en daar waar nodig een duwtje in de rug te geven.