Systematisch signaleren

Intern signaleren = signaleren binnen de (partner)organisatie(s)

Wil je als organisatie actief aan de slag met de signalen van je medewerkers, dan moet je je organisatie daarop afstemmen. Maar hoe doe je dat? Onze leidraad om te signaleren (in 8 stappen) is een goed vertrekpunt. Elke organisatie kan dat op zijn eigen manier toepassen, afgestemd op de organisatiecultuur. 

Om te signaleren moet je wel minstens 2 processen doorlopen: één binnen de eigen organisatie (intern signaleren) en één met de werkgroep (extern signaleren). De signaalcoördinatoren hebben een belangrijke rol in het stroomlijnen van die 2 processen.

Soms stopt het proces bij intern signaleren: je past je organisatiebeleid aan aan een signaal van een medewerker, of geeft het signaal door aan een andere verantwoordelijke instelling. Soms is extern signaleren nodig: je geeft het signaal door aan de overheid. 

We zijn ervan overtuigd dat signaleren een organisatiegebonden taak is, niet de individuele verantwoordelijkheid van hulpverleners. Hulpverleners botsen vanuit hun ervaringen met cliënten op vraagstukken, afstemmingsproblemen en tekorten. Om die zichtbaar te maken moeten ze beroep kunnen doen op het signalenbeleid van hun organisatie.

Structureel signaleren zit ingebed in een organisatiebeleid. Zo is het voor medewerkers duidelijk waar ze met hun signalen terechtkunnen en wat ermee gebeurt. Structureel signaleren als organisatie vraagt een eigen signalenbeleid met een procedure die afgestemd is op de organisatie. 

Extern signaleren = signaleren over organisaties heen

Als organisatie merk je ook signalen op waar je zelf - om tal van redenen - niet (alleen) mee aan de slag kan. Bij zo’n signalen zoek je best naar structurele oplossingen op het niveau van de gemeenschap. Dan is extern signaleren nodig. Dat laat toe signalen continu over organisaties heen te verzamelen, bundelen, analyseren en uit te wisselen.

Dit soort signaal geef je door aan een signaalcoördinator (via het formulier pre signalen). In de werkgroep signalen zetten zij de nodige verdere stappen van de signaalprocedure.

Beleidsmakers op alle beleidsniveaus hebben signalen uit de praktijk nodig om zicht te hebben op maatschappelijke problemen en om goed beleid te ontwikkelen. De signalenprocedure Gent geeft mee aanzet tot (nieuwe) beleidsontwikkelingen en tot het verhogen van de toegankelijkheid van de sociale grondrechten voor allen. 

Het Gentse Lokaal Sociaal beleid (LSB) ondersteunt de werkgroep signalen in het proces van beleidsgericht signaleren. De signalen zijn voor het LSB een uitgangspunt om beleidsaanbevelingen en verbeteradviezen te formuleren. 

Sinds 2020 stimuleert Stad Gent de opvolging van signalen door een 8-tal stadsbrede prioritaire signalen te bepalen. Dat zijn signalen waarop de stad zelf prioritair inzet met eigen middelen. De Stad maakt ook een selectie signalen voor projectondersteuning vanuit het sociaal innovatiefonds.