Informatie en communicatie

7

Gezondheidskennis- en vaardigheden niet algemeen

Veel mensen hebben beperkte gezondheidskennis en -vaardigheden. Dat ligt zeker niet alleen aan henzelf. Het gezondheidssysteem is ingewikkeld en de communicatie soms onvoldoende of onduidelijk.

Veel kwetsbare mensen hebben onvoldoende kennis over hun eigen lichaam. Ze weten niet wat ze moeten doen als ze iets voorhebben. Ze voelen zich onzeker en hebben geen verzorgingsmateriaal in huis.

 • Voorbeeld: Een EHBO-cursus kost al snel € 250, een huisapotheek tussen € 150 en € 175.
 • Studies uit 2012 en 2014 wezen uit dat 40% van de volwassenen beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Health literacy, of gezondheidsvaardigheid is een term die verwijst naar de capaciteit van mensen om gezondheidsinformatie op te zoeken, te begrijpen en te gebruiken.

Bron: Heerlijk helder in de zorg van Memori-Thomas More

Het onderscheid tussen de gratis wettelijke en de betalende aanvullende bijdrage van de ziekteverzekering is voor veel mensen onduidelijk. Zonder aanvullende ziekteverzekering lopen ze bepaalde voordelen mis (tussenkomst orthodontie, sportactiviteiten, kampen, …).

Thema's:
Gezondheid, Dienstverlening, Informatie en communicatie, Ouderen
Trekker: Leen Van Zele
Opvolging:

Het belang van werken aan gezondheidsvaardigheden staat in het bestuursakkoord van Gent, alsook in de visienota van de Gentse Gezondheidsraad en in de visie en doelstellingen van de Eerstelijnszone Gent. Dit zal ook vertaald worden naar acties in het actieplan 2020-2021 van Eerstelijnszone Gent.

Er is reeds heel wat in beweging rond dit thema:

 • De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen deed een bevraging bij welzijns- en gezondheidsorganisaties om zicht te krijgen op de hulpmiddelen die zij inzetten om de communicatie met de patiënt/cliënt te verbeteren aan de hand van taalondersteuning, visuele ondersteuning of patiënteneducatie en welke noden zij hebben.
 • Er werden ondertussen 2 projectaanvragen ingediend (1 bij KBS door WRG en 1 bij de VVSG door Stad Gent) rond het versterken van gezondheidsvaardigheden. De projectaanvraag bij KBS haalde het niet, voor die bij het VVSG wordt het wachten tot 15 okt.
 • De wijkgezondheidscentra starten begin 2020 met de update van het gezond en wel-spel dat mensen met lage gezondheidsvaardigheden helpt om wegwijs te vinden in de zorg, geïnformeerd te raken over wat gezondheid is en hoe je daar zorg voor draagt.
 • Het project MATCH-en van de UGent en Hogeschool Gent start op eind 2019 en wil gezondheidsvaardigheden versterken van anderstalige nieuwkomers door hulpverleners te ondersteunen aan de hand van digitale tools (platform, app) om zo beter in interactie te gaan met anderstalige nieuwkomers.
 • Het project van de gezondheidsgidsen (Community Health Workers) zet in op het ondersteunen van kwetsbare mensen in hun wegwijs naar zorg. Vrijwillige gezondheidsgidsen zorgen voor een warme begeleiding naar afspraken en helpen hen op weg om het een volgende keer alleen te kunnen. Het project loopt nog tot eind 2019, maar een verlenging is aangevraagd.

 

Goedgekeurd project Sociaal Innovatiefonds van Kom even Praten gaat hierop verder: Platform voor psychosociale ondersteuning voor dove en slechthorende jongeren en volwassenen in Gent. Meer info 

16

Inzagerecht e-dossiers onvoldoende gekend

Patiënten en cliënten hebben inzagerecht in hun medisch dossier en dossiers opgemaakt door sociale hulpverleners. Ze kunnen bepaalde zaken die niet meer relevant zijn, verwijderen of onzichtbaar maken voor andere zorgverstrekkers. Kwetsbare mensen zijn daar vaak niet van op de hoogte. Of ze zijn niet mondig genoeg om ernaar te vragen. Soms kunnen ze door laaggeletterdheid of anderstaligheid de inhoud niet/onvoldoende lezen.

Thema's:
Gezondheid, Dienstverlening, Informatie en communicatie, Ouderen
Trekker: Leen Van Zele
Opvolging:

Op 25 april zal in het kader van de Eerstelijnszone Gent een eerste actiegroep doorgaan rond toegankelijkheid waarbij vanuit de verschillende signalen (uit de signalenbundel en andere) rond toegankelijkheid van gezondheids- en welzijnszorg een aanzet zal gedaan worden voor een actieplan 2020-2021 voor de voorlopige Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Dit signaal zal daarin meegenomen worden.

17

Supplementen op 1-persoonskamer in het ziekenhuis

Patiënten krijgen onvoldoende informatie over de extra kosten in een 1- persoonskamer. Ze worden soms een 1-persoonskamer aangepraat of ze denken dat ze recht hebben op een tussenkomst via hun hospitalisatieverzekering.

Thema's:
Gezondheid, Informatie en communicatie, Ouderen
Trekker: Leen Van Zele
Opvolging:

Bij aanmelding bij het ziekenhuis moet er verplicht een opnameverklaring ondertekend worden door de patiënt. Er wordt gevraagd of mensen een eenpersoonskamer willen. Indien zij dat willen, wordt er gevraagd of zij op de hoogte zijn van de supplementen die zij dan aangerekend krijgen. Er wordt gevraagd aan de medewerkers (onthaalmedewerkers, medewerkers spoed,...) om dit grondig uit te leggen. Bij de meeste ziekenhuizen is er daarom een pre-opname balie waar meer tijd kan genomen worden om uitleg te geven aan mensen die dan wel vóór hun opname hier de tijd voor moeten nemen. Vanuit het idee van zelfregie van de patiënt, is het immers noodzakelijk dat mensen zich op voorhand goed informeren. Ook de artsen zelf kunnen hier een rol spelen om mensen goed te informeren als ze worden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Verschillende jaren geleden werd door de Gezondheidsdienst een studiedag georganiseerd rond wegwijs in het gezondheidszorgsysteem voor medewerkers in de eerstelijn. De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen bekijkt of dit nog eens kan georganiseerd worden, waarbij dit thema mee aan bod kan komen.  

43

Generalistische hulp- en dienstverlening ziet door het bos de bomen niet meer

Kwetsbare mensen krijgen nauwelijks begeleiding naar het gepaste hulpverleningsaanbod en te weinig ondersteuning als het gaat om rechtenuitputting. Vaak hebben hulp- of dienstverleners onvoldoende zicht op wat er allemaal bestaat en hoe het is georganiseerd (vb. jeugdhulpverlening, psychische zorg voor jongeren, zorgaanbod voor vluchtelingen, …). Ze geven niet mee welke documenten mensen moeten meenemen als ze worden doorverwezen en waar ze die kunnen vinden, …

Thema's:
Zorgaanbod, Jongeren, Asiel en migratie, Informatie en communicatie, Ouderen
Opvolging:

Zowel binnen departement sociale dienstverlening als binnen het geïntegreerd breed onthaal wordt werk gemaakt van dit probleem, onder meer door de opmaak van een informatiesysteem en afspraken tussen de kernpartners van het GBO. Gezien de schaalgrootte van de stad en de complexiteit van het welzijnslandschap is dit echter een aanzienlijk werk.

Er zijn natuurlijk diverse 'deelsectoren' die met hetzelfde probleem kampen en evengoed inspanningen doen...

Zie ook: www.socialekaartvangent.be, www.wegwijsingent.be en www.metweiniggeld.be

49

Onduidelijkheid rol en mandaat Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Wanneer eerstelijnswerkers na een lang proces van overwegingen en teamoverleg het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling contacteren omwille van een verontrustende opvoedingssituatie in een gezin, botsen ze vaak op handelingsverlegenheid. Het VK start niet zoals verwacht meteen (bijkomende) aanklampende hulpverlening op.   

Thema's:
Zorgaanbod, Informatie en communicatie
Opvolging:

Stand van zaken maart '19:

 • Eerste verkenning gedaan: over welke soort casussen gaat het, waar knelt het schoentje? Om met dit signaal aan de slag te gaan, bieden concrete cases immers het meest interessante werkmateriaal. Resultaat: we hebben nog geen concrete cases, maar hebben wel wat meer zicht op de diversiteit van cases waarbinnen dit signaal naar boven kwam. 
 • Op 26/02/19 werden casustafels georganiseerd ifv betere afstemming tussen jeugdhulpactoren en gemandateerde voorzieningen. Een 30-tal jeugdhulpverleners waren toen aanwezig, samen met VK en OCJ. Daaruit bleek dat vooral informatie over de werking van de gemandateerde voorzieningen (waarom doen ze wat wanneer, wat is het verschil tussen de reguliere werking van het VK en de mano-procedure, wat is het verschil met een strafrechtelijke weg, wanneer wordt iets opgenomen en wanneer niet) zeer sterk werd gewaardeerd. 
 • Het bespreken van het verdere plan van aanpak staat gepland eind maart '19.

 

Stand van zaken juli '19:

 • Directie VK en trekker van het signaal maakten samen een document als antwoord op het signaal.
 • Een van de belangrijke boodschappen in dat document is dat het VK een melding bijna nooit onontvankelijk beschouwt. Dus als men belt met de boodschap ”mijn team is van oordeel dat we moeten melden”, én het is effectief een melding over kindermishandeling, dan zal er zo goed als altijd mee aan de slag worden gegaan. Een aanmelder dient daar wel duidelijk in te zijn.  
 • Het document zal worden besproken op twee verschillende platformen:
  • GIPS-overleg van 8 oktober: zie verslaggeving
  • Netwerkoverleg Huis van het Kind van 21 november (moet nog finaal worden bevestigd)

58

Misleidende communicatie door oneerlijke handelspraktijken

Bedrijven zijn onduidelijk of misleidend in hun communicatie (telecomtarieven en -werkwijzen, kopen op afbetaling). Vooral de meest kwetsbaren zijn daar de dupe van (vluchtelingen, mensen met E-kaart, mensen die in armoede leven, …).

Thema's:
Dienstverlening, Informatie en communicatie, Federale overheid
Opvolging:

Het Wetboek Economisch Recht regelt deze praktijken en beschermt de consument. De consument moet deze bescherming wel inroepen.

De Juridische dienst van OCMW Gent verleent juridische bijstand rechtstreeks via zitdagen in de welzijnsbureaus of onrechtstreeks via de maatschappelijk werkers. Ook (kwetsbare) Gentenaars die nog niet in begeleiding zijn bij het OCMW, kunnen in het welzijnsbureau in hun buurt bij de onthaal maatschappelijk werker een afspraak vragen met de jurist die juridische bijstand verleent in dat welzijnsbureau.

Via deze juridische bijstand kan de Juridische dienst consumenten die het slachtoffer zijn van oneerlijke marktpraktijken, helpen en adviseren. Indien nodig kan de Juridische dienst specifieke praktijken ook signaleren aan de bevoegde instanties.

73

Collectieve schuldbemiddelaars benadelen kwetsbare mensen®

De communicatie tussen bepaalde collectieve schuldbemiddelaars en kwetsbare mensen verloopt vaak zeer moeilijk: de schuldbemiddelaars zijn moeilijk bereikbaar (kan tot 2 weken duren), ze kennen de leefwereld van mensen in armoede niet, ze gebruiken onaangepaste taal (ofwel vakjargon, ofwel kinderlijk), ze negeren of overbelasten de hulpverleners, ze geven onvoldoende informatie over de kosten van de collectieve schuldenregeling. Daarnaast wordt de collectieve schuldenregeling niet altijd vlot afgerond. Vaak voorzien de schuldbemiddelaars zonder uitleg of afstemming met de vaste maatschappelijk werker te lage leefgelden (wettelijk moet dit minstens barema leefloon en volledig kindergeld zijn).

Casussen:

 • Bij aanvang van een schuldbemiddeling heeft Adil een schuld van € 6000. Een eerste kennismaking is 'gratis' en betreft een verkenning van de situatie. Over de kosten van het verdere verloop wordt niet gesproken. Nadat de schuldbemiddeling is afgerond, werd een totaal van € 13.000 afbetaald, grotendeels aan kosten van de bemiddelaar: een fotokopie aan € 20; een telefoongesprek van 1 minuut aan € 15, ….
 • Ann krijgt bericht dat al haar schulden afbetaald zijn. Er wordt een verzoek ingediend bij de arbeidsrechtbank om de schuldbemiddeling definitief af te ronden. Dan kan Ann over haar geld beschikken. Het duurt ruim een half jaar voor dit uiteindelijk voorkomt. Al die tijd blijft de kinderbijslag van haar 5 kinderen op de schuldbemiddelingsrekening gestort omdat de kinderbijslagkas dit pas kan veranderen als er bewijs van stopzetting van de schuldbemiddeling is. Het gezin van Ann heeft 7 maanden lang een te laag inkomen om van te leven. Nochtans staat een aanzienlijk bedrag van kinderbijslag op een inactieve rekening. Hierdoor bouwt het gezin nieuwe schulden op.
Thema's:
Financiën en schulden, Informatie en communicatie
Opvolging:

Er zijn in het arrondissement Gent ongeveer 5.000 lopende collectieve schuldenregelingen. Veel collectieve schuldenregelingen lopen goed.

Soms zijn er echter terecht klachten over schuldbemiddelaars of over het verloop van de procedure collectieve schuldenregeling.

Het verloop van de procedure collectieve schuldenregeling is wettelijk geregeld en de schuldenaar heeft ook rechten en procedurele waarborgen in deze procedure. Daarnaast is het aanrekenen van kosten en erelonen eveneens wettelijk geregeld.

In geval van klachten kan de schuldenaar zich wenden tot de arbeidsrechtbank (die de schuldbemiddelaars aanstelt en de procedures opvolgt). De arbeidsrechtbank heeft geen boodschap aan een algemeen signaal maar bekijkt telkens de concrete dossiers.

De Juridische dienst van OCMW Gent verleent juridische bijstand rechtstreeks via zitdagen in de welzijnsbureaus of onrechtstreeks via de maatschappelijk werkers. Ook (kwetsbare) Gentenaars die nog niet in begeleiding zijn bij het OCMW, kunnen in het welzijnsbureau in hun buurt bij de onthaal maatschappelijk werker een afspraak vragen met de jurist die juridische bijstand verleent in dat welzijnsbureau.

Via deze juridische bijstand kan de Juridische dienst in geval van klachten i.v.m. procedures collectieve schuldenregeling advies geven en helpen.

In geval van klachten is het wel belangrijk om ook rekening te houden met de context van een procedure collectieve schuldenregeling en met de positie van de schuldbemiddelaar.

Het is zo dat de schuldbemiddelaar onafhankelijk en onpartijdig moet zijn en dus ook rekening moet houden met de belangen van de schuldeisers. De procedure collectieve schuldenregeling is een evenwichtsoefening tussen de belangen van de schuldeisers en de belangen van de schuldenaar. Het doel van de procedure collectieve schuldenregeling is een menswaardig bestaan te waarborgen én tegelijkertijd in de mate van het mogelijke de schulden terug te betalen. Op het einde van de collectieve schuldenregeling is er zelfs een kwijtschelding van het niet-betaalde saldo van de schulden maar daar staan inderdaad inspanningen van de schuldenaar tegenover. Een schuldbemiddelaar kan en mag dus niet zomaar aan alle verwachtingen en vragen van de schuldenaar tegemoetkomen… En dan kan iemand al eens ontevreden zijn, maar dat betekent nog niet per se dat de schuldbemiddelaar zijn werk niet goed doet…

Inhoudelijke meningsverschillen worden soms herverpakt als communicatieproblemen. Maar dat neemt niet weg dat er inderdaad soms schuldbemiddelaars zijn die niet goed communiceren of die te weinig bereikbaar zijn.

De ervaring leert ook dat mensen vooraf niet altijd goed geïnformeerd zijn over het verloop van een procedure collectieve schuldenregeling en zo ontstaan er vaak ook misverstanden.

De Juridische dienst van OCMW Gent helpt ook cliënten en burgers die informatie vragen over een procedure collectieve schuldenregeling en/of die een vraag hebben naar het opstarten van een procedure collectieve schuldenregeling. De Juridische dienst maakt ook verzoekschriften op voor het bekomen van een collectieve schuldenregeling en daarbij probeert de Juridische dienst om zo goed mogelijk informatie te geven over de procedure collectieve schuldenregeling (zowel over het verloop van de procedure als over de rechten en de plichten).

82

Tolkenaanbod niet afgestemd op nood®

Het tolkenaanbod is niet afgestemd op de nood. Op dit moment is er in Gent nood aan meer tolken voor de talen Pashtoe, Dari, Somalisch, Eritrees (Tigrinya), Turks en Arabisch.

Thema's:
Taal en tolken, Informatie en communicatie, Asiel en migratie, Vlaamse overheid
Opvolging:

IN-Gent (sociaal tolken ter plaatse en sociaal tolken via webcam) en het Agentschap Integratie en Inburgering (sociaal tolken via telefoon) weten dat dit een probleem is. Ze vullen het rijtje met knelpunttalen zelf nog aan met Slovaaks en Bulgaars.

Dit heeft enerzijds te maken met de hoge kwaliteitseisen bij de certificering van Sociaal Tolken, waardoor het niet evident is om gecertificeerde tolken te vinden. Anderzijds is het arbeidsstatuut van Sociaal Tolken niet zo aantrekkelijk en speelt er concurrentie tussen de diverse aanbieders van Sociaal Tolken in Vlaanderen wat zorgt voor minder stabiliteit in de tolkenpool.

Er loopt een Vlaams traject in functie van optimalisering van de werking van de dienstverlening Sociaal Tolken in Vlaanderen en bovenstaande knelpunten worden daar zeker opgenomen. We verwachten hierover in de loop van 2019 meer duidelijkheid. Complementair met dit traject onderzoekt IN-Gent verschillende pistes om het aanbod in Gent verder op te krikken. Samen met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad wordt dit opgevolgd.

83

Tolkenaanbod beperkt in gespecialiseerde hulpverlening®

De gespecialiseerde hulpverlening (jeugdhulp, gehandicaptenzorg, psychiatrie, ziekenhuizen,…) werkt onvoldoende met tolken. Daardoor blijven mensen die eigenlijk gespecialiseerde hulp nodig hebben in de eerstelijn (rechtstreeks toegankelijke hulp en zorg waaronder huisartsen, wijkgezondheidscentra, thuisverpleegkundigen, apothekers, tandartsen…) hangen.

Thema's:
Taal en tolken, Gezondheid, Dienstverlening, Informatie en communicatie, Vermaatschappelijking van de zorg, Asiel en migratie, 9050
Opvolging:

Suggestie om dit signaal verder te onderzoeken en uit te diepen: De input voor dit signaal strookt niet met de cijfers van de Dienst Tolken en Vertalen van IN-Gent. Daar zien ze net dat de gespecialiseerde diensten en hulpverlening (wijkgezondheidscentra, ziekenhuizen,…) beroep doen op tolken  en dat paramedici en vrije beroepen ( die niet werkzaam zijn binnen een voorziening )op eerstelijn geen toegang hebben tot de dienstverlening van sociaal tolken omdat ze niet aan de voorwaarden van de gebruikers, vast gelegd in het Gemeentelijk Reglement, voldoen.

Wat extra achtergrond en mogelijke aanpak: Het lijkt belangrijk om te werken aan het bewustzijn van de waaier aan taalinstrumenten waar men een beroep op kan doen, zowel tolken als andere instrumenten die de mondelinge communicatie ondersteunen. (https://www.integratie-inburgering.be/communicatiewaaier)

Wat tolken betreft zal het belangrijk zijn om op maat van de instellingen te bekijken op welke instanties zij beroep kunnen doen en of deze kanalen vervolgens voldoende gekend zijn. Hier alvast een overzicht:

 • IN-Gent: zij voorzien tegen vergoeding sociaal tolken ter plaatse en sociaal tolken via webcam voor o.a. de sector van erkende welzijnsvoorzieningen, sector van algemene en bijzondere jeugdzorg, sector geestelijke gezondheidszorg, sector gezondheidszorg: ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, thuisverplegingsdiensten, revalidatiecentra, poliklinieken, Gentse huisartsenverenigingen,...  https://www.in-gent.be/voor-jouw-organisatie/sociaal-tolken-vertalen/sociaal-tolken
 • Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering organiseert het sociaal tolken via telefoon voor Vlaanderen. Voor 2019 is deze dienstverlening gratis voor huisartsenpraktijken, voor huisartsen verbonden aan een wijkgezondheidscentrum en voor specialisten verbonden aan een (algemeen universitair of psychiatrisch ziekenhuis), aan een psychiatrisch centrum of een centrum geestelijke gezondheidszorg. Dit door een basisdotatie van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en zolang hiervoor budget beschikbaar is. (cfr. nieuwsbrief Agentschap Integratie en Inburgering /Dienst Sociaal Tolken en Vertalen/ 29 maart 2019). Specialisten in een privépraktijk komen niet in aanmerking voor tolkondersteuning door een sociaal tolk.  http://www.agii.be/thema/sociaal-tolken-en-vertalen
 • De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geeft algemene en psychiatrische ziekenhuizen jaarlijks de kans om een aanvraag in te dienen voor de financiering van een intercultureel bemiddelaar en/of coördinator interculturele bemiddeling. Daarnaast biedt deze FOD ook interculturele bemiddeling op afstand aan via videoconferentie. Alle ziekenhuizen kunnen een gratis beroep doen op deze dienstverlening, maar ook huisartsenpraktijken, wijkgezondheidscentra en medische diensten van FEDASIL.

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/kwaliteit-van-zorg/interculturele-bemiddeling-de

 

84

Moeilijk administratief taalgebruik en procedures

Nog te vaak gebruiken officiële instanties moeilijke taal (meld je aan, pensioenbrief, …). Ook de procedures en communicatiestrategieën zijn niet afgestemd op een groot deel van de bevolking.

 • Voorbeeld communicatiestrategieën: Om in januari van het zesde leerjaar voor het secundair onderwijs aan te melden, brengt men ouders al heel vroeg op de hoogte met name als hun kind in het vijfde leerjaar zit.

Voor veel mensen is moeilijk administratief taalgebruik een drempel die grote gevolgen kan hebben: voorrang broer/zus bij inschrijving school gemist, pensioen te laat geregeld, … Ook anderstalige nieuwkomers slagen er zonder hulp vaak niet in om de moeilijke documenten correct ingevuld en op tijd bij de juiste instanties te krijgen.

Thema's:
Taal en tolken, Informatie en communicatie, Asiel en migratie, Vlaamse overheid, Federale overheid
Opvolging:

Dit is een heel belangrijk signaal en er worden verschillende initiatieven genomen om hierop in te spelen. In het signaal wordt gesproken over officiële instanties. Hier hebben we het concreet over de inspanningen die de Stad en het OCMW op dit vlak leveren en zoomen we ook even uit naar projecten van de Vlaamse Overheid en de Hoge Raad voor Justitie.

Al vele jaren zet een taalambtenaar bij de Stad en het OCMW in op heldere taal. Daarbij lanceerde de Stad in 2016 de Engagementsverklaring Taalbeleid (https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsplannen/gent-en-bestuur/taalbeleid). Daarin krijgt heldere taal zowel in contact met burgers, op de werkvloer, in het onderwijs, op het web,… een heel belangrijke plaats. De Werkgroep Taalbeleid is het lerend netwerk dat de uitvoering van de engagementen opvolgt.

 • In het Actieplan 2018-2019 gekoppeld aan de Engagementsverklaring zetten we in op ondersteuning van de diensten om hun teksten heerlijk helder te formuleren via een Atelier Heldere Taal. Tijdens een 3-tal sessies worden enkele voorbeeldteksten herschreven en tegelijk leiden we de medewerkers op om zelf helder te leren schrijven. Na deze sessies stimuleren we diensten op een ludieke manier om verder in te zetten op helder schrijven. Lopende trajecten: Dienst Kinderopvang (heldere facturen), Dienst Burgerzaken (heldere brieven), GentInfo (heldere infofiches),…
 • Personeelsleden kunnen het hele jaar door vormingen rond helder schrijven volgen.

De Vlaamse Overheid lanceerde vorig jaar de campagne Heerlijk Helder. De website geeft een overzicht met interessante tips: https://overheid.vlaanderen.be/heerlijk-helder. De ludieke campagne stimuleert diensten van de Vlaamse Overheid om in te zetten op heldere taal en om concrete doelen te stellen.

Ook binnen justitie is er het bewustzijn dat er dringend nood is aan een meer toegankelijk taalgebruik. Vorig jaar werd het project Kruid (http://www.csj.be/sites/default/files/press_publications/project-kruid.pdf) gelanceerd door de Hoge Raad voor Justitie. Een tekst die alle medewerkers binnen en buiten justitie wil aanzetten om permanent bezig te zijn met helder en toegankelijk taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk. 

Organisaties die willen inzetten op heldere taal kunnen steeds vormingen volgen bij o.a. Wablieft(www.wablieft.be), specifiek voor toegankelijke schriftelijke en mondelinge communicatie met anderstaligen kan je terecht bij IN-Gent (https://www.in-gent.be/vorming),...